Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.elblag.po.gov.pl


Elbląg: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu i podległych jednostek rejonowych.
Numer ogłoszenia: 403770 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Elblągu , Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-55 239-41-30, faks 0-55 239-41-12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu i podległych jednostek rejonowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g przez Wykonawcę - Operatora na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz podległych jednostek rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, zgodnie z przepisami : a) ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.) b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego ( Dz. U. Nr 183 poz. 1795 z poźn. zm.) c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym ( Dz. U. Nr 108 poz. 1022 z dn. 26.06.2003 r ). e) międzynarodowe przepisy pocztowe. Usługa pocztowa obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych o masie powyżej 50 g oraz ich ewentualne zwroty świadczone przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Doręczanie przesyłek do siedzib Zamawiającego do godz. 09:00 od pon. - piątku. Odbierania przesyłek z siedzib Zamawiającego do godz. 15:00 od pon. - piątku. Zwracanie przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usługi POCZTA FIRMOWA, polegającej na odbiorze przesyłek (rzeczy opatrzonych adresem, przekazanych do nadania jak: przesyłka polecona, przesyłka z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa, paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa PLUS, przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych, E-PRZESYŁKA, przesyłka pobraniowa, przesyłka listowa nie rejestrowana, przesyłka reklamowa, worek M, przesyłka Aglomeracja) w ramach zawieranych umów wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do siedziby urzędu pocztowego/punktu pocztowego w celu ich nadania. Czynności związane z dowozem przesyłek wykonywane są przez przedstawicieli Wykonawcy. Świadczenie usługi odbywać się będzie z częstotliwością odbioru przesyłek 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w 8 punktach odbioru jednostek prokuratury w Elblągu. Adresy siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Elblągu 1) Prokuratura Okręgowa w Elblągu - ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg 2) Prokuratura Rejonowa w Elblągu - ul. Płk. Dąbka 8-12 82-300 Elbląg 3) Prokuratura Rejonowa w Braniewie - ul. Sądowa1 14-500 Braniewo 4) Prokuratura Rejonowa w Ostródzie- ul. Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 5) Prokuratura Rejonowa w Iławie - ul. Wł. Andersa 2 14-202 Iława 6) Prokuratura Rejonowa w Działdowie - ul. Jagiełły 31 13-200 Działdowo 7) Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim - ul. Grunwaldzka 28 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 8) Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu ul. Warmińska 17 A 14-300 Morąg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 SWIZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 2 do SWIZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art.nr 22 ust.1 pkt.1-4 Ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 SWIZ - w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, spełnienie tych warunków winien wykazać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, jeżeli dotyczy. 4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę- dotyczy sytuacji gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymieniona w dokumencie określonym w rozdziale III. pkt 3 ppkt 2 SWIZ, w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, jeżeli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art.144 ustawy Pzp w następującym zakresie: 1. Nastąpią zdarzenia losowe mające charakter siły wyższej, 2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4. Wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, 5. Nastąpi zmiana w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy, Innych niezbędnych zmian pod warunkiem że są korzystne dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elblag.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Elblągu ul. 1 -go Maja 16 82-300 Elbląg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 Biuro podawcze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie