Informacja dla osób niepełnosprawnych

Prokuratura Okręgowa w Elblągu

Brak jakichkolwiek rozwiązań architektoniczno – budowlanych umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych. W razie konieczności kierownik sekretariatu udzieli wsparcia osobie niepełnosprawnej, pod nr telefonu 55 239-41-02 oraz na terenie tut. jednostki.

Język migowy

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu i podległych jej prokuraturach rejonowych obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:

1. W jednostkach prokuratury okręgu elbląskiego wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a) strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu: www.elblag.po.gov.pl,
b) poczta elektroniczna:

c) faksy:

  • Prokuratura Okręgowa w Elblągu (55) 239-41-11
  • Prokuratura Rejonowa w Braniewie (55) 239-41-83
  • Prokuratura Rejonowa w Działdowie (23) 697-27-98
  • Prokuratura Rejonowa w Elblągu 55) 239-41-46
  • Prokuratura Rejonowa w Iławie (89) 649-60-60
  • Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim (56) 474-39-24
  • Prokuratura Rejonowa w Ostródzie (89) 646-52-37
  • Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu (89)757-34-20

2. Prokuratura zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanego na listę biegłych sądowych lub do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

3. Osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić właściwej prokuraturze chęć skorzystania z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

4. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informację zamieszczoną w formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej – Zgłoszenie.

5. Zgłoszenia można dokonać:

a) elektronicznie na podane w pkt 1 adresy,
b) faksem na podane w pkt 1 numery,
c) przez złożenie w sekretariacie prokuratury (biurze podawczym) (adresy znajdują się na podanej wyżej stronie internetowej).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 2021