Zwrot kosztów

Zwrot kosztów podróży świadka

 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze – w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu (art. 618a § 1 k.p.k.).
 2. Górną granicę należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 618a § 2 k.p.k.).
 3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania (art. 618a § 3 k.p.k.).
 4. Wysokość kosztów, świadek powinien należycie wykazać (art. 618a § 4 k.p.k.).

Zwrot świadkowi utraconego zarobku lub dochodu za udział w czynnościach postępowania

 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 618b § 1 k.p.k.).
 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop (art. 618b § 2 k.p.k.).
 3. Górną granicę należności stanowi równowartość 4, 6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego (art. 618b § 3 k.p.k.).
 4. Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać (art. 618b § 4 k.p.k.).
 5. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 618a i 618b służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana (art. 618c § 1 k.p.k.).
 6. W przypadku, gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz (art. 618c § 2 k.p.k.).
 7. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, należności przewidziane w art. 618a i art.618b mogą być przyznane tylko wtedy, gdy został przesłuchany (art. 618c § 3 k.p.k.).

Prawo do żądania należności przez osobę towarzyszącą świadkowi

Przepisy art. 618a-618c stosuje się odpowiednio do osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze bez opieki tej osoby (art. 618d k.p.k.).

Wysokość należności przysługujących stronie

Należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu przyznaje się w wysokości przewidzianej dla świadków ( art. 618j k.p.k.).

Przyznawanie należności na wniosek, przedawnienie roszczeń, zażalenie, terminy

 1. Należności, o których mowa w art. 618a, art. 618b, art. 618d oraz art. 618f-618h, przyznaje się na wniosek (art.618 k § 1 k.p.k.).
 2. Wniosek o przyznanie należności składa się organowi wzywającemu ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 618d – z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła. Wniosek złożony po tym terminie jest bezskuteczny (art. 618 k § 2 k.p.k.).
 3. Roszczenie o zwrot należności przedawnia się z upływem 3 lat od dnia powstania tego roszczenia (art. 618 k ·§ 3 k.p.k.).
 4. Zażalenie na postanowienie prokuratora albo innego organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie kosztów wnosi się, odpowiednio, do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał postanowienie, albo do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez inny organ. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu (art. 626a k.p.k.).
 5. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami (art. 126 § 1 k.p.k.).
 6. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie do właściwego sądu za pośrednictwem prokuratora wydającego postanowienie(art. 126 § 3 k.p.k.).